ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
นายธีระ คำแปล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายปองภพ อรุณไพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายบัญชา หวานใจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ
นายสุทิน แก้วพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร