ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

 

 

นายอำนาจ  สังข์ทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

นายธีระ คำแปล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายปองภพ อรุณไพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายบัญชา หวานใจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ
นายสุทิน แก้วพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร