เป้าหมาย

1 ผู้เรียนรู้จักตนเอง พึงตนเองได้ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี
2 มีเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกและเห็นแแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสมาชิกที่ดีต่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
3 มีความรู้ทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หมกมุ่นในสิ่งเสพติดและอบายมุข
4 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
5 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ดีของไทย
6 นำการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช่ในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7 มีการจัดการเรื่องการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
8 ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเจตนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งบุคลากร ด้านอื่นที่มีคุณภาพด้วย
9 มีครูที่มีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
10 มีครูที่มีวุฒิและความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบอย่างเพียงพอ