วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา ให้ได้มาตรฐาน
ด้วยความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
พร้อมให้บริการแก่ชุมชน ทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน