พันธกิจ

1. จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน

2.จัดการอาชีวศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3.บริการทางด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีแก่สังคม

4. จัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

5. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน