ประวัติวิทยาลัย

 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 กรมอาชีวศึกษาได้สั่งให้ข้าราชการสังกัดวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดจำนวน 3 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และผู้ช่วยผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 ดังนี้

1. นายชำนาญ เชิงสะอาด ทำหน้าที่ประสานงานการจัดตั้ง
2. นายจำเนียร สุธิมาธรรม ทำหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานการจัดตั้ง
3. นายจิตรกร จันทร์เสละ ทำหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานการจัดตั้ง

       บุคคลทั้ง 3 ได้ทำหน้าที่ตามที่กรมอาชีวศึกษามอบหมาย โดยเริ่มประสานงานหาที่ดินกับสภาตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองปลาก่า อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 168 ไร่ และได้ใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถาน
ที่ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 

       วันที่ 28 กรกฎาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย เทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีระยะทาง ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ที่ดินสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออก ติดกับ โรงเรียนหินกองวิทยาคาร
ทิศใต้ ติดกับ ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ – ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ที่ดินสาธารณประโยชน์

      วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1/2541 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 2 สาขา ได้แก่

        1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

       เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2542 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายชำนาญ เชิงสะอาด เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยฯ จากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

       พ.ศ. 2543 เปิดการสอนระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2543 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมิณ ของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2544 เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2545 เปิดการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. สาขาวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขางาน คือ
1. สาขางานยานยนต์
2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขางานการบัญชี

และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 สาขางาน คือ
1. สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       พ.ศ. 2546 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ได้รับการประเมิณภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
พ.ศ. 2547 เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. เพิ่มอีก 2 สาขา คือ
1. สาขาเครื่องมือกล
2. สาขาเชื่อมโลหะ
พ.ศ. 2548 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ได้ผ่านการประเมินภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2549 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ได้ผ่านการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)