เกี่ยวกับวิทยาลัย

ปรัชญา

วิสัยทัศน์นำหน้า   พัฒนาฝีมือ

ยึดถือคุณธรรม    ล้ำเลิศวิชา

อัตลักษณ์

ฝีมือดี  กีฬาเด่น

เอกลักษณ์

บริการชุมชน