ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระบบ ประเภทวิชา สาขาวิชา
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างยนต์
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะการ
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปกติ/ทวิศึกษา อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง
ปกติ/ทวิศึกษา พาณิชยกรรม การบัญชี
ปกติ/ทวิศึกษา พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระบบ ประเภทวิชา สาขาวิชา
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างยนต์
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทวิภาคี อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง
ทวิภาคี พาณิชยกรรม การบัญชี
ทวิภาคี พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ