ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

รายงานสถิติจำนวนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2561
ลำดับ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สาขางาน จำนวนนักศึกษา
1 ปวช. ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 51
2 ปวช. ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 11
3 ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 25
4 ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 16
5 ปวช. ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 21
6 ปวช. ช่างยนต์ ยานยนต์ 57
7 ปวช. การบัญชี การบัญชี 26
8 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14
9 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 11
10 ปวส. โยธา โยธา 7
11 ปวส. การบัญชี การบัญชี 39
12 ปวส. เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 24
13 ปวส. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 16
14 ปวส. ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม 20
15 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19
      รวม 357

 

จำนวนนักเรียน-นักศึกษาปกติ ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น
1 2 3 1 2
ช่างยนต์ 47 47 73 32 46 245
ช่างกลโรงงาน 77 48 64 36 54 279
ช่างเชื่อมโลหะการ 4 0 6 0 0 10
ช่างไฟฟ้า 35 16 35 18 28 132
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30 34 25 15 28 132
ช่างก่อสร้าง 14 17 14 18 20 83
การบัญชี 13 45 58 30 38 184
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 27 43 21 19 140
รวม 250 234 318 170 233 1205
             
จำนวนนักเรียน-นักศึกษาทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น
1 2 3 1 2
ช่างยนต์ 9 49 38 0 0 96
ช่างกลโรงงาน 10 11 10 0 0 31
ช่างเชื่อมโลหะการ 19 4 16 0 0 39
ช่างไฟฟ้า 2 10 0 0 0 12
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 7 11 7 0 0 25
ช่างก่อสร้าง 6 9 4 0 0 19
การบัญชี 14 24 31 0 0 69
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 23 14 0 0 52
รวม 82 141 120 0 0 343